Стигла дозвола за изградњу златиборске гондоле!

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре донело је данас решење о грађевинској дозволи, за изградњу панорамске гондоле на Златибору. Како се наводи у решењу, првобитни захтев за издавање дозволе одбачен је као непотпун, након чега је инвеститор, односно општина Чајетина,  у законом предвиђеном року поднела  усаглашени захтев. По овом решењу, дозвољено је извођење радова за прву фазу изградње гондоле жичаре ,,Златибор – Торник” која обухвата изградњу крајње станице Торник са пратећим објектима.

bojana

"Добили смо данас коначно грађевинску дозволу, и сада крећемо са активностима на припреми терена и радовима од задње станице гондоле. И даље настављамо са припремом документације и за остале станице и ја се надам да ћемо и то  завршити упоредо са радовима на последњој станици", каже за портал www.zlatiborprrss.rs Бојана Божанић, директорка ЈП "Голд гондола Златибор".

У решењу се наводи:

"I ДОЗВОЉАВА СЕ инвеститору Општини Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 34, извођење радова за прву фазу изградње гондоле жичаре ,,Златибор – Торник” која обухвата изградњу крајње станице Торник са пратећим објектима, коју чине: два армирано бетонска стуба, ознаке P1/G4 и P2/G4, објекат за надзор и контролу жичаре, димензија 5,05 х 2,95 m, укупне БРГП 14,96 m² и денивелисана армирано бетонска плоча, која се састоји од надкривеног платоа, димензија 8,70 х 8,25 m, укупне БРГП 71,77 m² и платоа, димензија 2,60х12,00m+8,50х3.50m+2,60х12,00m, укупне БРГП 97,11 m², на кат.парцелама бр. 552/1 и 550/11 К.О. Доброселица, на територији општине Чајетина. II Предрачунска вредност објекта износи: 200.000.000,00 рсд. III ОБАВЕЗУЈЕ СЕ инвеститор да пре издавања употребне дозволе изврши спајање набројаних катастарских парцела у грађевинску парцелу. IV ОБАВЕЗУЈЕ СЕ се инвеститор да осам дана пре почетка извођења радова пријави почетак грађења објекта Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. V ОБАВЕЗУЈЕ СЕ се инвеститор да обезбеди стручни надзор у току грађења објекта, односно извођења радова за које је издата грађевинска дозвола. VI Утврђује се да се за предметне радове не обрачунава допринос за уређење грађевинског земљишта. 2 VII УТВРЂУЈЕ СЕ да су инвеститор и „ЕПС дистрибуција“ д.о.о., закључили Уговор о изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије, од 31.08.2016.године и Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре за стварање услова за прикључење на електродистрибутивну мрежу, од 13.04.2017.године, односно да је Општина Чајетина издала Потврду о изградњи недостајуће инфраструктуре, бр. 344-53/17-01 од 03.04.2017.године. VIII Утврђује се да је објекат за чију изградњу се издаје ова грађевинска дозвола, спада у објекте за чију изградњу идејни пројекат и студија оправданости подлежу ревизији (стручној контроли) комисије коју образује министар надлежан за послове грађевинарства - ревизионе комисије. IX Саставни део овог решења су: Локацијски услови, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, бр. 350-02-00043/2017-14 од 28.02.2017.године, Главна свеска, Извод из пројекта и Пројекат конструкције, које је израдило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „ДЕЛ ИНГ“ д.о.о. - Београд (Нови Београд), Омладинских бригада бр. 43, Пројекат архитектуре, Пројекат електроенергетских инсталација и Пројекат машинских инсталација, које је израдило Предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг „Елкомс“ д.о.о. Београд, улица Јужни булевар 144/303а, и Геотехнички елаборат, који је израдило Привредно друштво за истраживање, пројектовање и инжењеринг „GEO-TEST“ d.o.o. Војина Ђурашиновића Костје 11, Београд, Студија о процени утицаја на животну средину, коју је израдила „AURORA GREEN“, DOO, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 159/4 и Извештај о извршеној стручној контроли студије оправданости и идејног пројекта: фазна изградња гондола жичаре „Златибор – Торник“ са пратећим објектима, на кат. парцелама у К.О. Јабланица, К.О. Чајетина и К.О. Доброселица, општина Чајетина, Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације, број: 350-03-00457/2017-03 од 14.06.2017.године. X Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта, односно извођењем радова у року од две године од дана правноснажности овог решења.

Нада Џелебџић, zlatiborpress.rs