Расписан конкурс за стипендирање студената

Општинско веће општине Чајетина, расписало је конкурс за стипендирање студената за школску 2013/2014. годину.У школској 2013/2014. години, стипендије ће добити студенти факултета са подручја општине Чајетина, и то по основу постигнутог успеха. 1. По основу постигнутог успеха на студијама стипендије се додељују свим заинтересованим студентима друге и виших година студија факултета који се финансирају из буџета и који су у претходно завршеној години студија остварили просечну оцену 8,00 или вишу и у току школовања нису губили више од једне године студија. 2. Стипендије ће се доделити студентима друге и виших година студија факултета и то за 3 студента са највишим просеком оцена за претходну годину који студирају приватне факултете и 3 студента са највишим просеком оцена за претходну годину који студирају на државним факултетима који су самофинансирајући, док просечна оцена не може бити испод 8,00. Стипендије по овом основу додељиваће се за период од 1. новембра 2013. године, па закључно са 31. октобром 2014. године, изузев за месец јул и август у месечном износу од 7.500,00 динара, без обавезе враћања. На конкурс се могу јавити редовни студенти факултета који се финансирају из буџета и студенти са приватних факултета и државних факултета који су самофинансирајући, и који имају пребивалиште на територији општине Чајетина. Право на општинску стипендију немају студенти који истовремено примају стипендију,кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије. Пријаве се подносе Општинском већу Чајетина, на услужном центру Општине, почев од 25. новембра. 2013. године, до 02.децембра. 2013. године, а одлука о избору кандидата донеће се по истеку рока за пријављивање. Права и обавезе између општине Чајетина и студената корисника стипендије ближе ће бити регулисане посебним уговором. Уз пријаву се подносе следећи докази: -уверење о години студија, -уверење о просечној оцени на претходној години студија, -доказ о месту пребивалишта (копија личне карте). Избор кандидата ће се вршити у складу са Одлуком о стипендирању студената. Неблаговремено поднете пријаве и без потребних доказа неће се узети у разматрање.