Расписан јавни оглас за закуп простора за Сабор трубача

"Културно спортски центар Чајетина" из Чајетине расписује јавни оглас поводом давања у закуп простора за постављање шатри, роштиља и точилица за пиво у време одржавања 41. Сабора трубача на простору Тић поље, Златибор. I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА Расписује се јавни оглас за давање у закуп простора за постављање шатри, точилица и тезги у време одржавања 41. Сабора трубача на простору Тић поље-Златибор у периоду од 19. и 20.07.2014 године. I 1 локација за шатру II 1 локација за роштиљ III 4 локацијa за точилице за пиво IV 30 локација за тезге II ПОЧЕТНИ ИЗНОС ЗАКУПНИНЕ Почетни износ закупнине за период од 19. и 20.07.2014. за сваки простор посебно у динарима износи: - шатра (једна локација) - почетна цена 250.000 динара, депозит 60.000 динара; - роштиљ (једна локација) - почетна цена 70.000 динара, депозит 16.000 динара; - точилице за пиво (четири локације) - 30.000 динара, депозит 6.000 динара. Локације за тезге ће бити додељене непосредном погодбом у просторијама Јавног предузећа Културно спортски центар Чајетина, Александра Карађорђевића 3 као и на лицу места, Тић Поље, уочи почетка 41. Сабора Трубача западне Србије. Приликом постизања погодбе закупац тезге уплаћује пун износ од 3 000,00 динара. Расположиво је 30 локација за постављање тезги. III НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ На парцелама које су предмет закупа на простору Тић поље на Златибору , могу се поставити пратећи објекти, који ће служити за пружање услуга за које су понуђачи надметали и бити искључиво у пословне намене. Објекти не смеју нарушавати општи изглед и амбијент мнифестације као ни бити такви да да трајније оштете сам простор. Рок за постављање привремених монтажних објеката и уређење јавних површина је до 19.07. 2014.год. Обавеза закупца је да у року од 48 сати након истека закупа, уклони све о свом трошку и земљиште доведе у првобитно стање. IV НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ Закуп парцеле платиће се једнократно, одмах по потписивању уговора. Износ положеног депозита биће урачунат у укупну цену. V ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА -оглас ће се спровести путем прикупљања затворених понуда, -оглас ће бити објављен у Радио „ МАХ „;ТВ ,,Лав,, и ТВ Чајетина, као и на интернет страници www.zlatiborpress.rs и биће отворен до 01.07.2014. године до 10 часова. -гарантни износ за учешће на огласу је горе назначен. Гарантни износ (депозит) се уплаћује на благајни рачуноводства ЈПКСЦ. - право учешћа на огласу за закуп имају сва лица која испуњавају остале критеријуме конкурса - понуда коју подноси правно лице, поред понуђеног износа, треба да садржи и следеће: (име,презиме, адресу и матични број, назив и седиште , податке о упису у регистар надлежног органа-број, датум, назив органа, ПИБ, потпис овлашћеног лица и печат). Уз понуду се обавезно подноси изјава учесника огласа да прихвата услове из овог јавног огласа као и доказ о уплати гарантног износа (признаница). Износ у понуди мора бити изражен у динарима. Непотпуне понуде неће бити узете у обзир. Отварање понуда по овом огласу биће извршено 08.јула, у просторијама Дома културе у Чајетини, са почетком у 11 часова. Право да закључи уговор о закупу поменутих локација за шатре , имаће онај понуђач који понуди највећи износ закупнине. Ако најповољнији понуђач одустане од понуде губи право на повраћај гарантног износа и локација се даје следећем најповољнијем понуђачу. Најповољнијем понуђачу који је добио решење о давању локације у закуп, гарантни износ се урачунава у укупан износ закупа приликом закључења уговора о закупу, а осталим учесницима огласа се враћа уплаћени гарантни износ. Напомена: 1. Закупац простора за тезге не може исти користити за продају алкохолних и безалкохолних пића. 2. На сваком закупљеном месту предвиђеном за точилице, закупац може поставити највише по ТРИ апарата за точење пива и по два фрижидера. Образац понуде и образац изјаве се могу добити у просторијама јавног предузећа КСЦ Чајетина. Пријаве-понуде се подносе у затвореној запечаћеној коверти са назнаком ”ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ШАТРИ, ТОЧИЛИЦА И ТЕЗГИ ЗА 41. САБОР ТРУБАЧА НА ЗЛАТИБОРУ” са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“ на следећу адресу Краља Александра Карађорђевића 3 31310 ЧАЈЕТИНА или лично у просторијама КСЦ, на истој адреси . Све понуде морају стићи до 12 часова 07. јула 2014. године било да се шаљу поштом, било да се предају лично. Понуде које стигну након 12 часова неће бити узете у разматрање. Попуст на понуду није дозвољен и понуда ће бити разматрана као да попуст није дат. Све ближе информације у вези огласа могу се добити на телефон 031/831-160 и 031/832-256. Образац изјаве и образац понуде можете преузети овде: obrazac izjave i ponude