Оглас -продаја аутомобила

Лого

УСТАНОВА
„КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА“

Краља Александра Карађорђевића 3, Чајетина


оглашава

ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА 
путем прикупљања писаних понуда

Предмет овог поступка је отуђење путничког возила, а према следећој листи и са следећим почетним купопродајним ценама:

- Путничко возило се отуђује у виђеном стању, накнадне рекламације се неће прихватати;

-    Отуђење ће се спровести путем прикупљања затворених писаних понуда;
-    Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже:
1)    понуђену цену у номиналном износу
2)    назив и адреса понуђача, ПИБ, МБ, број телефона и копију Решења о регистрацији у АПР за правна лица, односно име и презиме, адресу, број телефона и фотокопију или очитану личну карту за физичка лица;
-    Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање;
-    Понуђена цена не сме бити нижа од почетне купопродајне цене, у супротном понуда се неће разматрати;
-    Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније до 03.10.2022. године, до 10:00 часова, у затвореној коверти на адресу: Установа “Културни центар Чајетина“, Краља Александра Карађорђевића 3, 31310 Чајетина, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ - ОТУЂЕЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА“, а на полеђини коверте назив понуђача и адресу са бројем телефона;

-    Неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене понуђачима путем поште,
-    Отварање понуда обавиће се јавно 03.10.2022. године, у 10:15 часова, у просторијама Установе „Културни центар Чајетина“.

-    Понуђачи који буду присуствовали јавном отварању понуда дужни су да пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом (за правна лица), односно доставе личну карту на увид (за физичка лица);

-    Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „највише понуђене цене“;

-    Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се наставити путем јавне лицитације која ће бити накнадно заказана, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени;
-    О поступку отварања понуда водиће се записник, који ће бити достављен понуђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда;
-    Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде;
-    Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да понуђену цену исплати најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, а возило преузме најкасније у року од 10 дана од дана исплате новчаних средстава;
-    Све трошкове око преузимања сноси изабрани понуђач;
-    Разгледање возила вршиће се испред Спортске дворане у Чајетини, сваког радног дана у периоду од 26.09. до 30.09.2022. године, у времену од 09:00-13:00 часова;
-     Контакт телефон 0313831160.

Комисија за отуђење путничког возила