Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2022. години

лого

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде објавила је 13. августа Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години.

За извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2022. години опредељена су средства у укупном износу од 272.688.000 динара.

Овим Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца пријава који остварују право на средства већа од расположивих средстава намењених за извођење наведених радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта;
комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и израда програма комасације);
набавку нове опреме за наводњавање;
ископ/бушење бунара у функцији наводњавања;
коришћење напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом.

Корисник средстава у зависности од врсте радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно врсте нових инвестиционих и других улагања може да буде:

овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта,
јединица локалне самоуправе,
физичко лице,
научноистраживачка организација: факултет и институт која је акредитована од стране одбора за акредитацију научноистраживачких организација министарства надлежног за послове науке за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија,
установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде коју је основала Република Србија,
привредно друштво,
предузетник,
земљорадничка задруга.
 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети са интернет странице Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно са интернет странице Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

Конкурсна документација доставља се у затвореној коверти поштанским путем, на адресу:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за пољопривредно земљиште

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком: За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ – Пријава на конкурс за расподелу средстава за (навести врсту радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања на које се пријава односи) у 2022. години (НЕ ОТВАРАТИ) или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа на наведеној адреси, Београд, Немањина 22-26.

На полеђини коверте написати име и презиме или назив и адресу подносиоца пријаве.

Додатне информације могу се добити позивом на бројеве телефона 011/ 3281 – 541, 011/ 3348-046 и 011/ 3282-039 сваког радног дана у времену од 10.00-12.00 часова.