Регионална конференција „Употреба асистивне технологије у образовању и социјалној и дечијој заштити“ одржана је на Златибору (хотел Мона), од 23. до 26. новембра 2017. Конференцији је присуствовало 50 учесника, представника 32 јавне институције, организације и удружења из Србије, Федерације БИХ, Републике Српске и Црне Горе.

Конференција је организована као део пројекта „Подршка инклузивном образовању и обуци за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју“, који се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње Србије и Црне горе, а финансира га Европска унија. У Србији пројекат реализује основна школа „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, у сарадњи са удружењем Златиборски круг и Специјалном школом „Миодраг В. Матић“ из Ужица. У Црној Гори пројекат реализује Дневни центар за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју „Пљевља“ у сарадњи са Дневним центром за децу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју „Беране“, средњом школом „Танасије Пејатовић“ из Пљеваља и Удружењем родитеља деце са сметњама „Зрак наде“.

Циљ конференције је развијање и унапређивање сарадње у области развоја асистивне технологије и њене примене у образовању, социјалној и дечијој заштити у Србији, Црној Гори и земљама у окружењу уз приказ и анализу стања у региону.

На конференцији је указано да земље у окружењу, нашем региону, развијају политике које полазе од начела подршке породици и деци за самосталан живот и развој подршке која ће им омогућити и олакшати функционисање у локалној заједници и останак у породици.

Наглашено је да је дошло до промене у приступу институција и професионалаца у сагледавању и планирању подршке која за циљ има социјално укључивање осетљивих и рањивих група. Нагласак је сада на начинима за превазилажење препрека које онемогућавају и отежавају свакодневни живот деце и њихово укључивање у живот заједнице.

На конференцији је посебно наглашена потреба за даљим развојем и унапређивањем интерсекторске сарадње и неопходности повезивања различитих система, пре свега образовног, социјалног и здравственог.

У складу са тим, у закључним разматрањима је истакнуто да је образовање засновано на инклузивним принципима шире од формалног образовања, и да обухвата породицу, локалну заједницу, неформалне и формалне системе и да води до социјалне инклузије.

Употреба асистивних технологија треба да допринесе социјалној инклузији и уклањању препрека за једнако укључивање све деце у живот заједнице. У складу са тим, закључено је да је приступ асистивној технологији право, да асистивна технологија доприноси унапређивању квалитета образовања као и унапређењу квалитета живота и свакодневног функционисања.

Указано је на ресурсе који могу да подрже и унапреде праксу и подршку за социјално укључивање осетљивих група – људске (сама деца, вршњачке групе, родитељи, поред стручњака и практичара који долазе из различитих установа и организација, удружења грађана, постојеће мреже за подршку инклузивном образовању); материјалне – ресурс центри, дневни центри, услуге у локалној заједници, базе података на интернету (каталози, примери праксе, дигитални садржаји), постојеће асистивне технологије.

На конференцији је посебно наглашена потреба да се уложе додатни напори у развој услуга социјалне заштите које треба да подрже породице и децу и њихово укључивање у образовни систем и живот у заједници (да не доприносе искључивању деце и да не буду супституција за образовни систем); да се ради на подизању квалитета у пружању услуга и развија систем квалитета услуга.

Препоруке за даљи рад:

 континуирано радити и сарађивати како би се постојећа пракса унапредила;
 промовисати употребу асистивних технологија;
 демистификовати употребу асистивних технологија (разбити митове који постоје о асистивној технологији);
 упознати стручњаке и практичаре из образовног и система социјалне заштите, чланове интерресорних комисија са асистивним технологијама;
 омогућити стално стручно усавршавање које треба да укључи и упознавање са могућностима које пружа коришћење асистивних технологија;
 подржати хоризонтално учење и размену између наставника о методама, техникама учења, употреби дидактичких средстава, асистивних технологија, информационо-комуникационих технологија;
 предложити формирање мреже организација и стручњака која би промовисала употребу асистивних технологија и омогућавала учење и размену на ову тему у региону.

Овим циљевима и задацима могу да допринесу организације, појединци и стручњаци који су се окупили на самој конференцији и који представљају значајан ресурс за промовисање употребе асистивних технологија.

УГ Златиборски круг Чајетина