Грађани Србије ће и током 2019. године имати могућност коришћења ваучера за одмор у Србији. Преузимањем бесплатних ваучера за смештај у Србији добија се могућност да, веома повољно, обезбедите за себе тренутке активног одмора у пензионерским данима или кратак предах у брзом ритму радне свакодневице.

Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се може користити на следећи начин:

  • њиме се могу платити искључиво услуге смештаја, а не исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и сл;
  • ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера;
  • ваучер се може користити искључиво за смештај у трајању од најмање пет ноћи;
  • ваучер може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити;
  • корисник ваучера пријаву подноси лично и том приликом ставља на увид, односно прилаже потребну документацију. Изузетно, за кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица и ратне војне инвалиди, као и цивилне инвалиде рата подношење пријаве и стављање на увид потребне документације може извршити друго лице.

Ваучер се може искористити закључно са 20. 11. 2019. године.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана, односно, период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана.

Могућност добијања ваучера имају:

1) корисници права на пензију;

2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);

3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;

4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;

5) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;

7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;

8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13 – др.закон и 101/16).

Пријаве грађана ЈП „Пошта Србије“ ће примати најкасније до 15.10.2019. године.Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима и рангирање пријава ће се вршити на основу датума и времена пријема на шалтеру ЈП „Пошта Србије“.

Извор: Моја Србија