Ово су ДВА модела наставе која почиње од 1. септембра

Средње школе и гимназије које могу да задовоље здравствене и безбедносне услове, организоваће наставу у учионицама.

Тамо где то није могуће урађени су модели и препоруке и то за комбиновани модел и припремљена је настава и за онлајн.

Поједини принципи наставе исти су за све нивое образовања – часови било теорије, вежбе или практична настава трају 30 минута, смене по групама до 15 ђака…

Посебан програм који примењују средње школе припремио је Завод за унапређивање образовања и васпитања.

Програм наставе се остварује на два начина односно по два модела – наставе на даљину и наставе по комбинованом моделу.

Комбиновани модел

Уколико се у школи настава одвија по комбинованом моделу смењиваће се часови у школи са онлајном:

Ученици од I-IV разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље реализују часове путем наставе на даљину. Смену чине ученици првог и другог разреда, односно трећег и четвртог разреда. Могућа је и другачија подела уколико у већој мери одговара основном циљу да се у школи нађе оптималан број ученика како би се задовољиле мере очувања безбедности и здравља ученика и запослених;
Уколико је број ученика у одељењу већи од 15, одељење се дели у две групе (школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе);
Уколико је број ученика у одељењу, односно групи за вежбе, практичну наставу, стране језике итд. мањи од 15 за њих се настава одржава без поделе на групе и увек у школи. Дакле ако ученици те недеље прате наставу на даљину, за овај облик наставе долазе у школу. Школа треба пажљиво да изради распоред часова како би се обезбедио континуитет ових часова за ученике;
* Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици ушколи уважавајући све принципе оцењивања;
Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду. Школе могу прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси или у блоковима како би се број наставника који свакодневно долазе у школу свео на оптималну меру;
Часови трају по 30 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и дезинфекцију учионица, ходника, лабораторија, радионица, библиотека и свих других простора у школи који се користе за наставу и учење. Такође се време између смена може користити за реализацију практичних облика наставе нарочито у ситуацији када ученици нису у могућности да овај облик наставе реализују код послодавца са којим школа има одговарајући уговор;
Препоручује се школама да стручна већа наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје. Ово је посебно важно за велике школе у којима један исти наставни предмет у истом разреду и по истом или сличном програму реализује више наставника.

Како се наводи у препорукама Министарства просвете овај облик наставе се примењује када се настава у школи не реализује због очувања безбедности и здравља ученика и наставника.

Настава на даљину може се примењивати и у случају када одређен број ученика школе из разлога који се тичу безбедности и здравља није у прилици да присуствује редовној настави у школи.

Средња школа бира систем за управљање учењем који ће користити за реализацију наставе на даљину.

Опште напомене

За седам општеобразовних предмета (математика, српски језик и књижевност, физика, хемија, историја, географија и биологија) и кључне стручне предмете за образовне профиле у свим подручјима рада биће снимани часови који ће се постављати на платформу (национални сервис-РТС планета и/или друго веб место).
Организовати реализацију наставе на начин да свако одељење (групе) има своју учионицу односно током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.
Школе ће до 24. августа доставити оперативни план надлежној школској управи са распоредом планираних часова по разредима на сагласност, изабрану платформу за рад на даљину, активности које обезбеђују да сви ученици буду укључени у рад, итд.
Школа врши временску расподелу почетка часова и организације на недељном и месечном нивоу.
Директор организује, са посебном пажњом, дежурства у школском објекту током радног дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу) а у циљу подизања епидемиолошке и сваке друге безбедности ученика и запослених.
У свим школским објектима се поштују све прописне епидемиолошке мере.

Извор: Тањуг/Курир