Спортски центар Чајетина објавио је оглас за продају паркета из спортске дворане у Чајетини која се реновира. Писане понуде ће се прикупљати до 13. фебруара (омогућен је и увид у стање паркета) а избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене цене. Отварање понуда обавиће се јавно 14. фебруара 2019. године у просторијама Спортског центра Чајетина. Да подсетимо, у току је реконструкција спортске дворане у Чајетини током које ће капацитет бити проширен, а у другој фази врши се замена паркета.

Садржај огласа преносимо у целинии:

 

УСТАНОВА

„СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

Краља Александра Карађорђевића 3, Чајетина

оглашава

ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНОГ ПАРКЕТА ИЗ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ У ЧАЈЕТИНИ путем прикупљања писаних понуда

 Предмет овог поступка је отуђење расходованог паркета из спортске дворане у Чајетини, а према следећој листи и са следећим почетним купопродајним ценама:

Редни

број

Назив Јединица мере Укупна површина Почетна јединична купопродајна цена без ПДВ-а
1. Продаја паркета са уклањањем свих дрвених облога заједно са зидном ламперијом m2

пода

 

555 m2

 

 

40 дин

– Расходовани паркет отуђује се у целости (укупна количина-не може се понудити мања количина) у виђеном стању, накнадне рекламације се неће прихватати;

 • Отуђење ће се спровести путем прикупљања затворених писаних понуда;
 • Писане понуде се достављају у затвореној коверти и треба да садрже:
  • понуђену цену у номиналном износу (без ПДВ) –јединичну купопродајну цену.
  • назив и адреса понуђача, ПИБ, МБ, број телефона и копију Решења о регистрацији у АПР за правна лица, односно име и презиме, адресу, број телефона и фотокопију или очитану личну карту за физичка лица;
 • Понуда која не садржи све наведене елементе, неће се узети у разматрање;
 • Понуђена цена не сме бити нижа од почетне купопродајне цене (без ПДВ-а), у супротном понуда се неће разматрати;
 • Понуђач је дужан да писану понуду достави најкасније до 14.02.2019. године, до 12:00 часова, у затвореној коверти на адресу: Установа“Спортски центар Чајетина“, Краља Александра Карађорђевића 3, 31310 Чајетина, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ – ОТУЂЕЊЕ РАСХОДОВАНОГ ПАРКЕТА“, а на полеђини коверте назив понуђача и адресу са бројем телефона;
 • Неблаговремене понуде се неће отварати и биће враћене понуђачима путем поште,
 • Отварање понуда обавиће се јавно 14.02.2019. године, у 12:30 часова, у просторијама Установе „Спортски центар Чајетина“.
 • Понуђачи који буду присуствовали јавном отварању понуда дужни су да пре почетка поступка отварања понуда доставе овлашћење потписано од стране овлашћеног лица и оверено печатом (за правна лица), односно доставе личну карту на увид (за физичка лица);
 • Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „највише понуђене цене“;
 • Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се наставити путем јавне лицитације која ће бити накнадно заказана, о чему ће понуђачи бити благовремено обавештени;
 • О поступку отварања понуда водиће се записник, који ће бити достављен понуђачима у року од 3 дана од дана отварања понуда;
 • Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда, а са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор најкасније у року од 5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде;
 • Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да понуђену цену исплати најкасније у року од 5 дана од дана закључења уговора, а расходована средства преузме најкасније у року од 10 дана од дана исплате новчаних средстава;
 • Све трошкове око утовара, истовара, транспорта и друге трошкове везане за предмет отуђења сноси изабрани понуђач;
 • Разгледање расходованог паркета вршиће се у спортској дворани у Чајетини, сваког радног дана у периоду од 07. до 13.02.2019. године, у времену од 10:00-12:00 часова, уз претходни договор на контакт телефоне 0313831160.

Комисија за продају расходованих средстава