У понедељак 11. фебруара одржана је 61. седница Општинског већа општине Чајетина. Чланови већа утврдили су предлоге одлука о мрежи јавних основних школа и мрежи јавних предшколских установа на подручју општине Чајетина, а на основу урађених елабората. Усвојен је и нацрт одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за подручје хотела „Торник – Камаљ“. Већу је предтављен и предлог Статута општине Чајетина, након добијања сагласности надлежног министарства. Ради проширења гробља у Мачкату, усвојен је нацрт одлуке о прибављању непокретности у јавну својину , непосредном погодбом. Донето је више решења о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, такође непосредном погодбом. На седници су представљени годишњи Програм пословања Туристичке организације регије Западна Србија , као и Извештај о раду Савета за здравље општине Чајетина за прошлу годину. Детаљно је образложен нови Локални план управљања отпадом за период 2019-2028. године који ће бити приказан на наредној седници Скупштине општине Чајетина. Усвојена је и измена Плана јавних набавки којом се започиње поступак санације, затварања и рекултивације сметлишта „Брегови“. Усвојен је  Механизам утврђивања јавног интереса у области јавног информисања, као и области од јавног интереса које реализују удружења.
Извор: www.cajetina.org.rs