Чланом 82. Одлуке о комуналном уређењу Општине Чајетина (,,Сл. лист Oпштине Чајетина“, број 7/2017) дефинисано је да су за уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5 м који се налази испред зграде, односно припадајуће грађевинске парцеле, испред пословних зграда и пословних простора, испред стамбено пословних зграда, испред објеката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског земљишта, одговорна правна и физичка лица која користе те непокретности као власници, односно корисници непокретности или као закупци или као непосредни држаоци те непокретности.

                За уклањање снега и леда око монтажних објеката привременог карактера постављених на делу јавне саобраћајне површине, у ширини до 5м око објекта, одговорно је лице коме је одобрено постављање тог објекта.

                Инвеститори и извођачи радова одговорни су за уклањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које се граниче са површинама на којима се изводе радови.

                Уклањање снега и леда са површина из ст. 1. до 3.овог члана, врши се тако да се не затрпавају сливници, а снег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром“.

                Са крова и других спољних делова зграде која се граничи са јавном саобраћајном површином или површином у јавном коришћењу, власник односно корисник зграде, дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбедност добара и околине.

                За уклањање леденица са кровова зграда и других заједничких спољних делова зграде одговорни су власници станова зграде.

                За уклањање леденица са спољног дела зграде који је у саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, односно корисник тог дела зграде.

                У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, лица из ст. 1. 2. и 3. овог члана дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова површине из става 1.овог члана

                Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се за прекршај сви који не поступе или поступе супротно одредбама наведеног члана, у следећем износу

– физичко лице у износу од 20.000 динара до 80.000 динара;

– одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000 динара до 80.000 динара;

– предузетник у износу од 50.000 динара до 250.000 динара;

– правно лице у износу од 100.000 динара до 1.000.000 динара.