На основу члана 56. Статута општине Чајетина ( „Сл.лист општине Чајетина“ број 7/08) , члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ број 88/17) и на основу закључка Савета за здравље од 14. фебруара 2019. године, председник општине Чајетина доноси ОДЛУКУ О ПРЕКИДУ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА

1.    Предкида се образовно васпитни рад у свим основним школама ( „Димитрије Туцовић“, Миливоје Боровић“, „Саво Јовановић Сирогојно“) и њиховим издвојеним одељењима  и Угоститељско –туристичкој школи Чајетина на територији општине Чајетина у периоду од 5 (пет) радних дана и то од 18. фебруара до 22. фебруара 2019. године, из разлога што је пријављена епидемија грипа, а да би се спречило повећање броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовно васпитним установама.
2.    О предузетим мерама обавестити Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Школску управу Ужице.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број:02-01/2019-01 од 14. фебруара 2019. године